Privacybeleid

Dit privacybeleid geldt voor iedereen die onze website m-sora.si gebruikt.

Een gebruiker is elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die de bovengenoemde website gebruikt of bezoekt (hierna: de Gebruiker).

Door de website te gebruiken, stemt de Gebruiker in met het Privacybeleid. Door onze website te blijven gebruiken, gaat de Gebruiker akkoord met eventuele latere wijzigingen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

M SORA d.d. respecteert uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de hierna opgesomde doeleinden. Wij beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG) en andere wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via bovengenoemde website zijn verkregen en overeenkomstig de interne regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden verwerkt, is M Sora d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri (hierna: de Verantwoordelijke voor de verwerking).

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN, DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

M Sora d.d. geeft geen persoonsgegevens door aan derden, derde landen of internationale organisaties.

De enige uitzondering hierop vormen de statistische gegevens over de toegang tot en het gebruik van de website waarvoor het Google Analytics-platform wordt gebruikt.

Onder hun Algemene voorwaarden en Privacybeleid verzekert het Google Analytics-platform dat de voorschriften onder de AVG worden nageleefd en bevestigt dat zij het certificaat van naleving onder het EU-VS Privacy Shield Framework hebben verkregen.

Google Analytics stelt gebruikers in staat om zelf de opties voor de verwerking van persoonsgegevens in te stellen door gebruik te maken van de Google Analytics tool. Meer informatie over de algemene voorwaarden van Google voor het verlenen van deze service en het privacybeleid is beschikbaar via de volgende links.

Algemene voorwaarden,

Privacybeleid

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS, RECHTSGRONDSLAGEN EN DOELEINDEN WAARVOOR ZE WORDEN GEBRUIKT

M Sora verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van: toestemmingen van natuurlijke personen, afgesloten overeenkomsten of voor het uitvoeren van de activiteiten die vereist zijn voordat een overeenkomst wordt afgesloten, legitieme belangen die wij nastreven en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

OP TOESTEMMING GEBASEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Een betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt op basis van zijn/haar toestemming, kan voor elk afzonderlijk doel toestemming geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De betrokkene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kan op een eenvoudige en gemakkelijk toegankelijke manier de verleende toestemming voor elk doel afzonderlijk herroepen.

CONTACTGEGEVENS MET BETREKKING TOT ADVIES, VERKOOP EN INSTALLATIE

Op basis van een verleende toestemming met als doel contact te leggen inzake advies, verkoop en installatie, verzamelt en verwerkt M Sora d.d. wanneer zij een aanvraag ontvangt, de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam (bedrijf), e-mailadres, straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

CONTRACTUELE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

M Sora d.d. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen op basis van een contract, namelijk om handelingen uit te voeren voordat het contract wordt gesloten, zoals bijvoorbeeld een aankoop van een M Sora-product of het opstellen van een offerte voor een M Sora-product. De verwerking van persoonsgegevens op basis van een contract vindt plaats om contractuele bepalingen uit te voeren, zoals bijvoorbeeld installatie, klachten, reparatieservice, garantieclaims enz.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

M Sora d.d. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen die wij nastreven. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen voor de volgende doeleinden:

statistische analyse van het dataverkeer op de websites van M Sora d.d;

het verstrekken en verbeteren van onze diensten;

het verstrekken en ontwikkelen van innovatieve en op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten en gebruikers van de M Sora d.d. website;

om onze diensten en websites te beveiligen en te beschermen tegen fraude, spam, misbruik enz.

Voor bovengenoemde doeleinden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: IP-adres, statistische gegevens over het verkeer op de website van M Sora d.d., gegevens over het aantal muisklikken, het tijdstip van een muisklik, gegevens over inkomende en uitgaande websites, gegevens over het type klant.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN DIE OP DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN TOEPASSING ZIJN

M Sora d.d. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen die op de verantwoordelijke voor de verwerking van toepassing zijn, voor de volgende doeleinden: het voeren van een boekhouding, het uitreiken van facturen, het innen van schuldvorderingen enz.

Voor bovengenoemde doeleinden verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, bankgegevens, belastingnummer, e-mailadres.

Bescherming van persoonsgegevens

Om de persoonsgegevens te beschermen, voert M Sora d.d. alle relevante fysieke, technische, logische en organisatorische procedures en maatregelen uit op basis van goedgekeurde verordeningen en in overeenstemming met goede praktijken inzake gegevensbescherming, zodat:

  • het de software beschermt die voor de gegevensverwerking wordt gebruikt;
  • onbevoegde toegang tot persoonsgegevens tijdens de overdracht ervan wordt voorkomen, met inbegrip van overdracht via telecommunicatieapparatuur en -netwerken;
  • zij voorziet in een efficiënte methode voor het archiveren, vernietigen, wissen of anonimiseren van persoonsgegevens;
  • de gebouwen, hardware en software worden beschermd;
  • voor de periode waarin deze persoonsgegevens worden opgeslagen, later kan worden vastgesteld wanneer individuele persoonsgegevens zijn verwerkt en wie ze heeft verwerkt.

GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

M Sora d.d. verwerkt automatisch persoonsgegevens met betrekking tot de locatie van gebruikers die één van de volgende formulieren invullen: “Aanvraag verzenden”, “Vacature”, “Inschrijving in de database van architecten en zakenpartners”, “Reparatieservice”. Tijdens de geautomatiseerde verwerking worden de persoonsgegevens die de betrokkene invult automatisch naar de verantwoordelijke voor de verwerking, d.w.z. M Sora d.d., gestuurd.

TERMIJN VOOR DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die op basis van de toestemming van een natuurlijke persoon zijn verkregen, worden opgeslagen vijf jaar nadat u de toestemming heeft ingetrokken.

Persoonsgegevens die op basis van een overeenkomst worden verwerkt, kunnen worden opgeslagen gedurende tien jaar nadat de partijen aan hun verplichtingen hebben voldaan. In geval van terugvordering van niet-vereffende schulden kunnen deze gegevens worden bewaard gedurende tien jaar vanaf de beëindiging van de desbetreffende gerechtelijke procedure.

Persoonsgegevens die op basis van rechtmatige belangen zijn verzameld, worden bewaard totdat de betrokkene op wie die gegevens betrekking hebben, zijn/haar rechten doet gelden of totdat het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld, nog bestaat.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebben de betrokkenen de volgende rechten:

Recht van inzage door de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te vernemen of er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt en, indien dat het geval is, om inzage in de persoonsgegevens te krijgen.

Recht op rectificatie en aanvulling

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zonder onnodige vertraging een rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te laten aanvullen.

Recht op gegevenswissing

De betrokkene heeft het recht om zonder onnodige vertraging van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen dat zijn of haar persoonsgegevens worden gewist en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien de redenen krachtens de AVG van toepassing zijn.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, wanneer de verwerking onwettig is en de betrokkene zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt, wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een vordering.

Recht op dataportabiliteit

De betrokkene heeft het recht de hem of haar betreffende persoonsgegevens die hij of zij aan een verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, te ontvangen alsook het recht deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.

Recht van bezwaar

De betrokkene heeft het recht zich, op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op hem of haar en die gebaseerd is op de verwerking die noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

De betrokkene heeft het recht een klacht over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, d.w.z. de commissaris voor informatie van de Republiek Slovenië.

Hoe betrokkenen hun rechten kunnen afdwingen

De betrokkene kan te allen tijde de rechten doen gelden waarop hij/zij overeenkomstig de AVG recht heeft.

Hij/zij doet dit door een e-mail met een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: info@m-sora.si.

Mocht u vragen hebben over het Privacybeleid, dan staan wij tot uw beschikking op: info@m-sora.si.

COOKIES

De website van M Sora d.d. gebruikt cookies voor de goede werking ervan. Cookies zijn gegevensbestanden die worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker die hij/zij gebruikt om toegang te krijgen tot het webportaal. Deze gegevensbestanden bewaren de navigatiegegevens (unieke instellingen die de gebruiker op een bepaalde website heeft geselecteerd) op het apparaat van de gebruiker.

WIJZIGINGEN EN GELDIGHEID

M SORA d.d. behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen, waarvan u op passende wijze op de hoogte wordt gebracht.

Het Privacybeleid is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Contactgegevens